Begroting 2012 op 10 november in gemeenteraadWethouder Richard Kortenhoeven - Gemeente Wierden (Foto: Gemeente Wierden)
Van de redactie | 12-10-2020
WIERDEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft ingestemd met de Programmabegroting 2021.

De begroting laat voor 2021 nog een overschot zien van 296.000 euro. Het meerjarenperspectief is minder gunstig en toont in 2024 een tekort van 558.000 euro.
De gemeenteraad buigt zich op 10 november over de begroting.

Corona

In de eerste plaats is corona een gezondheidscrisis, maar de maatregelen die nodig zijn om het virus in te dammen raken ook de Wierdense samenleving en economie. Tot nu toe verstrekte het Rijk een tweetal steunpakketten aan de gemeente om de dienstverlening richting inwoners overeind te houden. Daarnaast heeft gemeente Wierden uit eigen middelen 1 miljoen euro gereserveerd.
Als de steunpakketten van het Rijk en de gevormde coronareserve niet voldoende zijn, moeten de schaarse eigen middelen worden aangesproken.

Financiële positie staat onder druk

Voorgaande jaren liet de begroting op termijn altijd licht aan de horizon zien. Nu is dit lichtpunt ver te zoeken. Dat komt vooral door maatregelen die het Rijk heeft genomen, waardoor gemeenten flink gekort worden op bedragen die ze vanuit het Rijk ontvangen.

Daarnaast droeg het Rijk in 2015 taken van het Sociaal Domein over aan gemeenten. Deze stap bracht bezuinigingen met zich mee en leidde vooral binnen de Jeugdzorg tot een flinke toename van zorgaanvragen.
De structurele compensatie voor extra middelen in de Jeugdzorg laat helaas nog op zich wachten.
Dit alles heeft een negatief effect op de financiële positie van de gemeente Wierden die, net als bij veel andere gemeenten, alles behalve rooskleurig is. “Zonder aanvullende middelen van het Rijk ontkomen wij op termijn niet aan het nemen van ingrijpende maatregelen die het voorzieningenniveau in onze gemeente zullen raken”, vertelt wethouder Richard Kortenhoeven.

Voorzieningen op peil

De financiële positie vraagt om heldere keuzes te maken in de opgaven voor komende jaren en de handhaving van een prettig woon- en leefklimaat.
In de Programmabegroting worden voorgestelde keuzes toegelicht. Het college vraagt de gemeenteraad, naast vaststelling van de Programmabegroting 2021, ook om goedkeuring voor het beschikbaar stellen van kredieten voor de nieuwbouw van De Passie en de inrichting van de openbare ruimte van de tweede en derde fase van De Klomphof.

OZB voor niet woningen

In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een verhoging van de OZB voor niet woningen van dertig procent in 2021 en 2022.
Ondanks de financiële impact die corona kan hebben op ondernemers, moet deze verhoging wel worden doorgevoerd. Dat is nodig om ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente te blijven. De OZB voor niet-woningen ligt in de gemeente Wierden, procentueel gezien, ongeveer op de helft van de omliggende plattelandsgemeenten.
De OZB voor woningen in de gemeente Wierden blijft ongewijzigd, met uitzondering van indexatie.

Programmabegroting inzien

De volledige Programmabegroting 2021, samen met een verkort overzicht van deze begroting, vindt u op www.wierden.nl/begroting2021 •De Programmabegroting wordt op 10 november 2020 door de gemeenteraad behandeld.
Volg ons